Esszék, tanulmányok, verselemzések Baka István műveiről

AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN VAN

1980

Tarján Tamás: Baka István. = Fiatal magyar költők. 1969-1978. (Szerk.: Vasy Géza.) Bp. 1980, Akadémiai Kiadó. 66-71. p. /Kortársaink./

1988

Baán Tibor: „Milyen üzenet bízatott reá?” – Baka István versvilága –. = Forrás, 1988. március. 18-23. p.

1990

Árpás Károly: Baka István: Vörösmarty-töredékek. = Tiszatáj, 1990. április. 62–73. p.

1991

Varsányi Anna: Farkasok órája. [Verselemzés.] = Tiszatáj, 1991. szeptember. 78-82. p.

1992

Árpás Károly: A lírai szerepjátszás lehetősége Baka István Yorick monológjai című versciklusában = Tiszatáj, 1992. augusztus. 60-73. p.
Varga Magdolna: Baka István stílussajátosságainak vizsgálata. = Szeged, 1992, Az MTA Nyelvtudományi Intézetének pályázatára írt tanulmány.

1993

Lator László: Baka István égtájai. = In L.L.: Szigettenger. Költők, versek, barátaim. = Bp.1993, Európa Könyvkiadó. 299-309. p. [A mű szövege megtalálható a Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményében is.]
Árpás Károly: Baka István Vörösmarty-képe. = Életünk, 1993. február. 175-184. p.
Árpás Károly: Adalékok a cikluskompozíció kérdéséhez. I. = Dunatáj, 1993. 2-3. sz. július. 5-16. p.
Szilágyi Márton: Baka István jelenései. = Holmi, 1993. 8. sz. 1137-1141. p.
Kötetben: Szilágyi Márton: István jelenései. (Baka István költészetéről) = Sz. M.: Kritikai berek. Bp. 1995, József Attila Kör, Balassi Kiadó. 47-58. p.
Árpás Károly: Adalékok a cikluskompozíció kérdéséhez. II. = Dunatáj, 1993. 4. sz. november. 22-50. p.
1993a Versek analitikus-kreatív megközelítése. Baka István: Ősz van az űrben. In: Petőfi S. János, Bácsi János, Benkes Zsuzsa, Vass László: Szövegtan és verselemzés. Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, Budapest, 1993. 73-117. p. (Társszerző: Petőfi S. János.)
1993c. A versek kreatív-produktív megközelítése. Baka István: Ősz van az űrben. In: Petőfi S. János – Bácsi János – Benkes Zsuzsa – Vass László: Szövegtan és verselemzés. Budapest, Pedagógus
Szakma Megújítása Projekt Programiroda, 41-72.
1993f. A versekben (feltételezetten) kifejezésre jutó ’valóságdarab’ (= a relátum) átrendezhetőségével kapcsolatos gyakorlatok. Baka István: Ősz van az űrben, Kálnoky László: Egyszerű fejfa. In: Petőfi S.
János – Bácsi János – Benkes Zsuzsa – Vass László: Szövegtan és verselemzés. Budapest, Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, 205-228.

1994

Bombitz Attila: A lírikus prózája. (Baka István narratív világáról.) = Tiszatáj, 1994. április. 61-73. p.
Bazsányi Sándor: A költő démonai. = Alföld, 1994. augusztus. 70-73. p.
Fried István: Van Gogh szalmaszéke. = Tiszatáj, 1994. augusztus. 59-72. p.
Bombitz Attila: Rejtőzködések. (Baka István lírájáról új kötete kapcsán.) = Tiszatáj, 1994. augusztus. 73-77. p.
Kun Árpád: Egy példázat. (B.I.: „Egy csepp méz” a „Sztyepan Pehotnij testamentuma” című kötetéből.) = Holmi, 1994. szeptember. 1365-1369. p.
Szőke Katalin: Pétervár ködből és remegésből. Konsztantyin Vaginov versei elé Baka István fordításában. = Tiszatáj, 1994. szeptember. 77-78. p.

1995

Lator László: Első személyben. Baka István: Farkasok órája. [Verselemzés.] = Mozgó Világ, 1995. 5. sz. 105-106. p.
Kötetben: Lator László: Első személyben. = L. L.: Kakasfej vagy filozófia. Bp., 2000, Európa. 96-104. pp.
Bombitz Attila: A lírikus prózája. Baka István kisregényei. [Szakdolgozat.] (Témavezető: Dr. Fried István.) Szeged, 1995, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. 60 p.
Fried István: Baka István hetvenkedő katonája. (A tragikus Háry János.) = Jelenkor, 1995. június. 531-539. p.
Géczi János: Baka István rózsája. = Új Forrás, 1995. június. 12-18. p.
Kötetben: Géczi János: Baka István rózsája. = G. J.: Esszék. 1995, Orpheusz Könyvkiadó Kft. 174-179. p. /Orpheusz Könyvek./
Határ Győző: “Autentikus líra”. = Forrás, 1996. máj. 91-97. p.
Nagy Gábor: A lírai önértelmezés Baka István költészetében. = Hitel, 1995. július. 87-93. p.
Fabulya Andrea: Carmenek. = Symposion, 1995. 3. sz. 44-46. p.
R[igó] B[éla]: Baka István: Izolda levele. [Verselemzés.] = Kincskereső, 1995. 8. sz. november. 9-11. p.
Bombitz Attila: Baka István hasonlat-meséi. = Új Forrás, 1995. november. 35-50. p.
Nagy Gábor: Őszi mise. = Új Forrás, 1995. 9. sz. november. 51-56. p.
Fried István: Baka István „benső világtere”. = Tiszatáj, 1995. november. 34-50. p.
Árpás Károly: Baka István hangjátékai. = Szeged, 1995. július.-december. 144-145. p.
Füzi László: A (szerep)versekben létezés öröme és fájdalma: gondolatok Baka István költészetéről. = F. L.: A mai magyar költészet és a társadalom. = Tiszatáj, 1995. december. 57-58. p.
Kötetben: Füzi László: A (szerep)versekben létezés öröme és fájdalma: gondolatok Baka István költészetéről. = F. L.: Változatok a társadalom és a költészet kapcsolatára. = F. L.: A mai magyar költészet és a társadalom = In: F. L.: Balvégzetű évtized? Esszék, tanulmányok. Pozsony, 1996, Kalligram Könyvkiadó. 78-80. p.

1996

Géczi János: 1993. júl. 21. = Forrás, 1996. május. 32-37. p.
Balog József: “Én mindig képekben láttam a világot”. (Baka István-kazetták.) = Forrás, 1996. május. 40-44. p.
Szigeti Lajos Sándor: „Tűzbe vetett evangélium”. Baka István indulásáról és istenkereséséről. = Forrás, 1996. május. 56-64. p.
Kötetben: Szigeti Lajos Sándor: „Tűzbe vetett evangélium”. Baka István indulásáról és istenkereséséről. = Sz. L. S.: Evangélium és esztétikum. Bp., 1996, Széphalom Könyvműhely. 57-70. p. /Aranyhal Sorozat./
Szőke Katalin: A költő és műfordító szerepcseréje. (Baka István költészetének orosz kulturális kódja.) = Forrás, 1996. május. 65-72. p.
Varga Magdolna: A lánc-metafora nyomában. Gondolatok Baka István metaforáinak sajátosságairól. = Forrás, 1996. május. 75-80. p.
Bombitz Attila: Tükörcserepek tárcában. Metszet Baka István publicisztikájáról. = Forrás, 1996. május. 81-86. p.
Szekér Endre: Baka István testamentuma. = Forrás, 1996. május. 87-90. p.
Határ Győző: “Autentikus líra”. = Forrás, 1996. május. 91-97. p.
Varga Magdola – Árpás Károly: Regestrum. (1970.-től 1996 januárjáig). = Forrás, 1996. május.101-112. p.
Olasz Sándor: Az ifjú Baka. = Új Dunatáj, 1996. 2. sz. jún. 33-36. p.
Árpás Károly: Töprengések egy monográfián. = Új Dunatáj, 1996/2. június. 45-51. p.
Szepesi Attila: A cella. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 20-25. p.
Domokos Mátyás: Emlékek célkeresztjén. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 26-38. p.
Kötetben: Domokos Mátyás: Emlékek célkeresztjén. = In: D. M.: Hajnali józanság. Budapest, 1997, Kortárs Kiadó. 348-367. pp.
Balassa Péter: A Szekszárdi misétől a makacs csárdásig. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 71-73. p.
Vekerdi László: Baka István és a Tiszatáj. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 74-87. p.
Fried István: Baka István „Számadása”. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 88-106. p.
Szigeti Lajos Sándor: „Metaforákkal tele, megjelenik a líra szelleme”. A palackba zárt szellem szabadulása. Tiszatáj, 1996. szeptember. 107-113. p.
Jurij Guszev: Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma (Fordította: Szőke Katalin). = Tiszatáj, 1996. szeptember. 115. p. [Előszó a cikkhez: Szőke Katalin: Sztyepan Pehotnij oroszul. 114. p.]
Fabulya Andrea: Rózsák közt, úton. Esszé Carmenről és Pygmalionról. = Tiszatáj, 1996. szeptember.119-122. p.
Árpás Károly: What’s Hecuba to him, or he to Hecuba… . Baka István Helsingőr című verséről. = Tiszatáj, 1996. szeptember. /A Tiszatáj Diákmelléklete. 1-8. p./
Ágoston Zoltán: „Be gyalázatos-édes a lét!”. Baka István költészetéről. = Nappali Ház, 1996. 4. sz. 81-87. p.
Árpás Károly: Adalékok napjaink költői stílusához: A zeneiség vizsgálata Baka István Vörösmarty-töredékek című versében. = Á. K.: Magyar nyelvtan V. Tankönyvpótló jegyzet. Szeged, 1996, DFG.
Árpás Károly: Egy verskompozíciós elvről. Kísérlet a verskompozíciós verstípusok rendszerezésére. = In: Szemiotikai szövegtan 8. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. Szeged, 1996.
Görömbei András: Baka István költészetéről három tételben. In: G. A.: A szavak értelme. Budapest, 1996, Püski Kiadó. 190-196. pp.
Karádi Zsolt: Szerep és/vagy halál Baka István utolsó korszakában. = Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének Konferenciája, Nyíregyháza, 1996.

1997

Füzi László: A költő titkai. Töredék Baka Istvánról. = Kalligram, 1997. április. 27-37. p.
Baka István: Verselemzés. [Saját Temesvár. Dózsa tábora c. versének elemzése a 70-es évekből.] = Kalligram, 1997. április. 38-44. p.
Fried István: Puskin és Baka István sellője. = Új Dunatáj, 1997. 2. sz. május. 13-19. p.
Fried István: „Rusalka” Puškina i Ištvana Baki. = Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 42. 1997. 3-4. 271-275.
Zsávolya Zoltán: Az iszonyat romantikája. Baka István költészetéről. = Műhely, 1997/4. augusztus. 30-34. p.
Takács Zsuzsa: Háló és hal (Halálversek a magyar költészetben). = Pannonhalmi Szemle, 1997. V/3 43-51. p.
[SZŐKE Katalin] Sëke, K.: Stihotvoreniâ Stepana Pehotnogo. /Smena masok perevodčika i poeta./ = Slavica. 28. 1997. 153-162.

1998

Bombitz Attila: Egy Testamentum részei. = Szegedtől Szegedig antológia. Szeged, 1998, Bába és Társai Kft. 1. k. 59-63. p.
Szigeti Lajos Sándor: „Te is megháromszorozódsz előttem” (Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájában). = Tiszatáj, 1998. 4. Diákmelléklet. p. 19.
Fried István: Árnyak közt mulandó árny. Baka István verse Caspar Hauserről. = Új Dunatáj, 1998. 2. sz. június. 12-23. p.
Szigeti Lajos Sándor: „Iszonyú mindegyik angyal” (?). (A civilizáció poklából a belső végtelenségbe.) = Új Dunatáj, 1998. 2. sz. június. 24-39. p.
Móser Zoltán: Magyar történelmi arcképek. Baka István közeledése Liszt Ferenchez, Liszt műveinek közelítése Baka István verseihez. = Új Dunatáj, 1998. 2. sz. június. 41-43. p.
Móser Zoltán: A mise elkezdődött. = Tiszatáj, 1998. július. 58-61. p.
Szőke Katalin: Yorick pokla. Szerep és monológ. = Tiszatáj, 1998. július. 63-70. p.
Szigeti Lajos Sándor: (De)formáció és (de)mitologizáció. Baka István angyalainak tündöklése (és bukása?). = [Az első részt ld: Új Dunatáj, 1998. 2. sz. 24-39. p.] ; a második rész: Tiszatáj, 1998. július. 71-91. p.
Géczi János: Megjegyzések a szegedi rózsákról. Egy Baka István motívumhoz. = Tiszatáj, 1998. július. 92-96. p.
Szigeti Lajos Sándor: Háborús téli éjszaka (Baka István Ady-maszkjai). = Hitel, 1998. 8. sz. 87-99. p.
Árpás Károly: Baka István Vörösmarty-képe. = In: Árpás Károly–Varga Magdolna: Kettős tükörben. Szekszárd, 1998, Illyés Gyula Megyei Könyvtár. 74-89. p. [Életünk, 1993/2.]
Hajnal Kriszta: Baka István: Mefisztó-keringő. = Szent Imre Kollégium. Évkönyv, [Szeged], 1998.

1999

Éva Petrőczi: Variations on a Vergil-Theme, from the Aeneid to Brodsky’s Aeneas and Dido and its further Paraphrases. = Orpheus Noster, 1999/1. 129-136. p.
Krónikás [Töttős Gábor]: Baka István versének története [Háry János bordaláról]. = Szekszárdi Vasárnap, 1999. február 28. 5. p.
Novák Anikó: Szosznora, Viktor: Ősz Mihajlovszkojében. [Vers.] = In N. A.: Szerepek és rejtőzködések. Viktor Szosznora Ősz Mihajlovszkojében c. verse és Baka István fordítása. = A Tiszatáj Diákmelléklete, 1999. 59. sz. március. 1-11. p.
Ekler Andrea: A Magdolna-szüzsék és motívumaik, valamint ezek interpretációi Baka István, Viktor Szosznora és Borisz Paszternak költeményeiben. = Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate. Slavica. 29. 1999. 207-226.
Ekler A[ndrea]: Sužety Marii Magdaliny i ih motivy, a takže ih interpretacii v stihotvoreniâh Ištvana Baka, Viktora Sosnory i Borisa Pasternaka. = Slavica. 29. 1999. 207-226.
Nagy Gábor: Baka István hosszúversei. = Forrás, 1999. szeptember, 72-84. p.
Nagy Gábor: Túl mindenen. Baka István: Tavaszvég. = Parnasszus, 1999. Tél. 4. sz. 70-78. p.
Nagy Gábor: ”A líra szelleme”: a metafora versteremtő ereje. (Baka István költészetéről.) = Irodalomtörténet, 1999. 4. sz. 600-621. p.
Szigeti Lajos Sándor: Álarcosan. = In: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (szerk.): Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó. [Bp.], Anonymus, 1999. 211-225. p.
Horváth Béla, N.: Látkép Helsingőrből. = In: H. B, N.: Műközelben. Budapest, 1999, Korona. 105-116. pp.

2000

A januári visszanéző: Lászlóffy Aladár. Yorick, a Baka. = Élet és Irodalom, 2000. jan. 28. 23. p. /Visszanéző./
Lászlóffy Aladár: Yorick, a Baka. = Visszanéző. Harminchat mai költő választott verse a XX. századi magyar lírából. Budapest, 2000, Élet és Irodalom; Irodalom Kft. 200-202. p.
Nagy Gábor: A világteremtés mítosza. (Baka István Yorick-versei.) = Bárka, 2000. 2. sz. 86-95. p.
Füzi László: Lakatlan sziget. Baka István sorssal beteljesedett költészetéről. = Árgus, 2000. május-június
Szigeti Lajos Sándor: „Tűzbe vetett evangélium”. Baka István indulásáról és istenkereséséről. = Búcsú barátaimtól. Baka István emlékezete. Nap Kiadó, 2000. 67-83.
Szigeti Lajos Sándor: „Metaforákkal tele, megjelenik a líra szelleme”. A palackba zárt szonett szabadulása. = In: Sz. L. S.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged, 2000, Messzelátó, 24-32. p.
Szigeti Lajos Sándor: “Te is megháromszorozódsz előttem”. Tükörszonettek és triptichonok. = In: Sz. L. S.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged, 2000, Messzelátó, 33-58. p.
Szigeti Lajos Sándor: “Iszonyú mindegyik angyal” (?) A civilizáció poklából a belső végtelenségbe. = In. Sz. L. S.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged, 2000, Messzelátó, 137-149. p.
Szigeti Lajos Sándor: (De)formáció és (de)mitologizáció. Baka István angyalainak tündöklése (és bukása?). = In. Sz. L. S.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged, 2000, Messzelátó, 150-177. p
Szigeti Lajos Sándor: Háborús téli éjszaka. Baka István Ady-maszkjai. = In. Sz. L. S.: (De)formáció és (de)mitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban. Szeged, 2000, Messzelátó, 181-199. p.
Szigeti Lajos Sándor: Baka István szerelmi triptichonjai. = Új Dunatáj, 2000. 4. 23-34.
Szigeti Lajos Sándor: Az erotikus hármasok. Baka István szerelmi triptichonjairól. = Új Dunatáj, 2000. június. 48-66. p.
Szigeti Lajos Sándor: A virrasztó költő (József Attila nyomában) [A tanulmány Baka István Gecsemáné c. versét is elemzi. Későbbi címe: Agrupnéó-grégoréó]. = Tiszatáj, 2000. 6. sz. 113-120. p.
Szőke Katalin: Egy „csendes” orosz költő: Arszenyij Tarkovszkij és magyar költőtársa-fordítója: Baka István. = In. Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály születésnapjára. Szeged-Budapest, 2000, SZTE Bölcsészettudományi Kar, 298. p.
Nagy Gábor: Szöveghagyomány és költői hagyaték (Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma), Életünk, 2000/11‑12. 1030–1044. p.
Ekler A[ndrea]: Sužety o Marii Magdaline, ih interpretaciâ v stihotvoreniâh Istvana Baki, Viktora Sosnory i Borisa Pasternaka. 1. /Prev. Gorelovné Zombai Ildikó./ = Vestnik Filiala Instituta russkogo âzyka imeni A. S. Puškina. 13. 2000. 70-78.

2001

Nagy Gábor: Baka, Pehotnij, Schumann: az egy(etlen)ség mítosza. = Parnasszus, 2001. 1. sz. 84. p.
Bedecs László: A metafora határai. [A Vadszőlő című vers elemzése.] = Art Limes, 2001. január 84-88. p.
Kötetben: A példának oka. Fiatal kritikusok II. Tatabánya, 2003. Kernstok Károly Művészeti Alapítvány. 142. p.
Borsodi L. László: „… bennünk, emberekben van”. Baka István istenképéről. = Forrás, 2001. március. 63. p.
Árpás Károly-Varga Magdolna: Egy „Madách-vers” megközelítése – Baka István: Tél Alsósztregován. = VIII. Madách Szimpózium. Budapest-Balassagyarmat, 2001, Madách Irodalmi Társaság, 169-186. p.; Online.
Olasz Sándor: Csak a szavak. Baka István költészetéről. = Szegedtől Szegedig. Antológia 2001. Szeged, 2001, Bába és Társai Kft.-Szegedi Írók Társasága, 269-273. p.
Szőke Katalin: Baka István „oroszverse” (Sztyepan Pehotnij testamentuma) = (Tiszatáj, 2001. december. 77. p.)
Szigeti Lajos Sándor: A törvényként működő érdek. = Új Dunatáj, 2001. 3. sz.
Szigeti Lajos Sándor: Az utolsó tánc: a legmélyebb vigasztalanság. Két Baka-vers üzenete. = Új Dunatáj, 2001. december. 81-89. p.
Szigeti Lajos Sándor: „Hív a halál boleróba”. Zenei hangoltság Baka István műveiben. = In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. /Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok. Studia historiae literarum et artium, 3./ Szeged, 2001, Móra Ferenc Múzeum. 102-115. p.
Nagy Márta: A huszonötödik ének. Baka István Könyörögj érettem című versciklusáról. = In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. /Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok. Studia historiae literarum et artium, 3./ Szeged, 2001, Móra Ferenc Múzeum. 116-137. p.
Domonkosi Ágnes: A képszerkezet jelentésviszonyai Baka István Tájkép, fohásszal című költeményében. = In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X. Szerk.: Kemény Gábor. Budapest, 2001, Tinta Kiadó. 69–75. p.
Vekerdi László: Baka István és a Tiszatáj. = In: V. L.: A közértelmesség kapillárisai. Tata – Tatabánya, 2001, Sollers Nyomda – József Attila Megyei Könyvtár, 98-113. p.
Szigeti Lajos Sándor: Kriseologie und Modernität in der Dichtung. Das Jahrhundert des Kindes. = In: Millionen Welten. Festschrift für Árpád Bernáth zum 60. Geburstag. Budapest, 2001, Osiris. 336-359. p.

2002

Bori Imre: Baka István a „nyomasztó reménytelenség” szegedi költője. = Magyar Szó, 2002. január 5. 7. p.
Nagy Gábor: A télben, a völgyben: Alsósztregova. = Napút Online, 2002. 2. sz. március
Szigeti Lajos Sándor: Az utolsó tánc: a legmélyebb vigasztalanság. Két Baka-vers üzenete. /2./ = Új Dunatáj. 7. 2002. 1. 46-54.
Szabó Zsuzsa Réka: Egy magyar költő “orosz lírája”. = Forrás, 2002. május. 117-119. p.
Domonkosi Ágnes: A metaforikus szövegek koreferenciális elemzésének kérdései. = In: Szöveg az egész világ. Emlékkönyv Petőfi S. János 70. születésnapjára. Budapest, 2002, Tinta Kiadó.165–175. p.

2003

Bordás Sándor: „Lapozz föl engem és leszek”. – a Baka-líra mézesmadzaga”. = VárUcca műhely, 2003/1. 72-79. p.
Szőke Katalin: A költő és műfordító szerepcseréje. Baka István költészetének orosz kulturális kódja. = Sz. K.: Álommúzeum. Budapest, 2003, Gondolat. 223-235. p.
Szőke Katalin: Yorick pokla. (Szerep és monológ).= Sz. K.: Álommúzeum. Budapest, 2003, Gondolat. 236-248. p.
Árpás Károly: What’s Hecuba to him, or he to Hecuba… . Baka István Helsingőr című verséről. = Á. K.: Két csengetés között. (Egy irodalomtanár kísérletei.) Szeged, 2003, Bába Kiadó. 47-53. p.
Árpás Károly-Varga Magdolna: Egy „Madách-vers” megközelítése – Baka István: Tél Alsósztregován. = Á. K.: Két csengetés között. (Egy irodalomtanár kísérletei.) Szeged, 2003, Bába Kiadó. 54-65. p.
Árpás Károly: Egy verskompozíciós elvről. Kísérlet a verskompozíciós verstípusok rendszerezésére. [A Háborús téli éjszaka VI. (Vadászat), a Trauermarsch és a Döbling V. Vers(részlet)ek elemzése.] = Á. K.: Két csengetés között. (Egy irodalomtanár kísérletei.) Szeged, 2003, Bába Kiadó.
Árpás Károly: Baka István: Tél Alsósztregován. In: Árpás Károly: Fráter Erzsébet Madách Imre ihlette szépirodalmi alkotásokban. Adalékok a virtuális világ nő-képéhez. = Á. K.: Két csengetés között. (Egy irodalomtanár kísérletei.) Szeged, 2003, Bába Kiadó.
Árpás Károly: Baka István hangjátékai. = Á. K.: Két csengetés között. (Egy irodalomtanár kísérletei.) Szeged, 2003, Bába Kiadó. 325-328. p.
Nagy Márta: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek…” (Baka István: Egy József Attila sorra) = Irodalomtörténet, 84.évf. 2.sz. (2003), p. 290-304.
Nagy Gábor: Történelmi és egzisztenciális számvetés Baka István Madách-versében. = N. G.: Az olvasás tétje. Budapest, 2003, Magyar Napló. 40-47. p.
Nagy Gábor: Túl mindenen. Baka István: Tavaszvég. = N. G.: Az olvasás tétje. Budapest, 2003, Magyar Napló. 48-57. p.
P. Nagy István: “Végtelenből csak a határtalanba”. Baka István első tíz éve. = In. P. N. I.: Olvasólámpa. Jászberény : Szolnok, 2003. /Eső Könyvek 2./Új Színházért Alapítvány. 145-148. p.
Szekér Endre: Baka István és Sztyepan Pehotnij. = In: Sz. E.: A stílus – az író. Bécs-Kecskemét integratio, 2003. 73-75. p.

2004

Ekler Andrea: A Magdolna-szüzsék és motívumaik, valamint ezek interpretációi Baka István, Viktor Szosznora és Borisz Paszternak költeményeiben. = E. A.: Létra az örökléthez. Budapest, 2004, Magyar Napló. 24-41. p.
Ekler Andrea: Akkor nyitom, ha becsukom szemem. Baka István: November angyalához. = E. A.: Létra az örökléthez. Budapest, 2004, Magyar Napló. [103-105]
Borsodi L. László: „Csak a szavak már nem maradt más”. Baka István Gecsemáné című verséről. = A Tiszatáj Diákmelléklete, 2004. március.
Lászlóffy Aladár: Yorick, a Baka. = Helikon, 2004. március 10. 5. p.
Olasz Sándor: Rejtetten ható delejesség. Tűnődés antológiákról, költészetről, Baka Istvánról. = Szeged, 2004. április. 14-15. p.
Árpás Károly-Varga Magdolna: Egy „Madách-vers” megközelítése. Baka István: Tél Alsósztregován. = Szeged, 2004. április. 16-19. p.
Nagy Márta: „Én akarom Uram”. Baka István Gecsmáné című verséről.= Szeged, 2004. április. 20-21. p.
Handi Péter: Baka István fényjelei. = Európai kulturális füzetek, 2004. 13. [15?] sz. 69. p.
Tar Ibolya: A kortárs magyar költészet és az antikvitás. / IMRE Flóra/ BAKA István/ ORBÁN Otto/ LATOR László/ LAKATOS István/ KOVÁCS András Ferenc = A Hét, 2004. 27, 6-7.
Árpás Károly: Baka István titka. = Pad, 2004/2. 27. p.
Nagy Gábor: A nemzeti közösség sorsértelmezése Baka István költészetében. = Forrás, 2004. december.
Sylva-Salus: A bor maszonikus értelmezése a modern lírában = A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület honlapján jelent meg 6004. június 27-én.

2005

Szigeti Lajos Sándor: Isten fűszála. = Új Dunatáj, 2005. 1. sz. 104-112. p.
Fenyő D. György: “a század sötétlő sírja”. (Egy vers Baka István: Sztyepan Pehotnij-ciklusából: Társbérleti éj….) = Irodalomtörténet, 2005. április. 418. p.
Szigeti Lajos Sándor: Dance macabre. = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 82-101. p.
Szigeti Lajos Sándor: A líra szelleme. = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 120-128. p.
Szigeti Lajos Sándor: Vendégszöveg és vendéglét. = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 129-155. p.
Szigeti Lajos Sándor: A törvényként működő érdek. = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 165-174. p.
Szigeti Lajos Sándor: Angyali és titáni. = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 312-353. p.
Szigeti Lajos Sándor: Álarcosan. = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 354-372. p.
Szigeti Lajos Sándor: Agrupnéó-grégoréó. [A tanulmány Baka István Gecsemáné c. versét is elemzi.] = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 403-416. p.
T[uri] T[ímea]: A mű dolgozik tovább. = Szegedi Egyetem, 2005. szeptember 19. 8. p.
T[uri] T[ímea]: Az emlékezés nehézségei. = Szegedi Egyetem, 2005. szeptember 19. 9. p.
Turi Tímea: Baka hiánya. = Szegedi Egyetem, 2005. szeptember 19. 9. p.
Horváth Béla, N.: Baka István és Szekszárd. = Új Dunatáj, 2005. szeptember. 74. p.
Kis Pál István: Tanári jegyzet egy érettségi felelethez. (2005. június 28.) = Új Dunatáj, 2005. szeptember. 86. p.
Samu Attila: „A rajzain mindig hajó volt és sohasem lehetett látni a vizet”. Baka István életének néhány képe. = Új Dunatáj, 2005. szeptember. 89. p.
Töttős Gábor: Egy Baka István-vers holdudvara. = Új Dunatáj, 2005. szeptember. Új Dunatáj műközelben (melléklet 1-13. p.)
Határ Győző: Egy Baka István-vers története. = Tiszatáj, 2005. szeptember. 51. p.
Nagy Márta: „Tenger és ég ablaktáblái között”. (Baka István Isten fűszála című versciklusáról.) = Tiszatáj, 2005. szeptember. 56-67. p.
Máté-Tóth András: Baka Istene. (Tisztelgő tanulmány halálának 10. évfordulójára.) = Tiszatáj, 2005. szeptember. 68. p.
Olasz Sándor: Messe Szexárdique (Baka István Szekszárdi mise című regénye mint látomásos prózai szöveg) = Tiszatáj, 2005. október. 69. p.
Bombitz Attila: Beavatások (Baka István). = In B. A.: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk Magyar prózaszeminárium. [irodalmi tanulmányok.] Pozsony, 2005, Kalligram. 195-224. p.

2006

Bedecs László: Baka István 1970/1990. = Új Forrás, 2006. 3. sz.
Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. (Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlítása.) = Új Forrás, 2006. 3. sz.
Kötetben: 1. Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 111-122.

 1. Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata. = In: A kontextus végtelensége. Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára. Pozsony, 2016, Szlovákiai Magyar Írók Társasága.
  Schein Gábor: Eredet nélküli fordítás műve. Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról. = Jelenkor, 2006. 4. sz. 376. p.
  Kötetben: Schein Gábor: Eredet nélküli fordítás műve. Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 145-157.
  Fried István: Baka István művei tágabb kontextusban. = Tiszatáj, 2006. április. 54-63. p.
  Faragó Kornélia: „A perspektíva végén”. (Baka István prózaírásáról.) = Forrás, 2006. május, 92-96. p.
  Kötetben: Faragó Kornélia: „A perspektíva végén”. Baka István prózaírásáról. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 191-199.
  Bodor Béla: Baka István. = In: B. B.: Uralt és szolgált hagyomány [Előadás: említések és egy fejezet]. = Szépírók Társasága honlapján [2006. szeptember 14.]
  Borsodi L. László: „Nem kértelek s nem kérnélek ma sem”. Széljegyzetek Baka István Zsoltár című verséhez. = Székelyföld, 2006. augusztus.
  Horváth Béla, N.: Regionalizmus – kultúra. Baka István. = In: Irodalomtanítás a harmadik évezredben, főszerk. Sipos Lajos, szerk. Fűzfa Balázs, Bp., Krónika Nova, 2006.
  Bedecs László: Lecserélt nyelv. Baka István 1970/1990. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 13-20.
  Füzi László: Határhelyzetben. Tűnődések Baka István költészetéről. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 21-38.
  Fried István: Baka István művei tágabb kontextusban. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 39-54.
  Bazsányi Sándor: „Vadat és halat, s mi jó falat / szem-szájnak ingere…” A felzabáltatás metaforája Baka István költészetében. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 57-66.
  Nagy Márta: Baka István világterei. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 67-75.
  Szigeti Lajos Sándor: Dance macabre. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 77-97.
  Valastyán Tamás: Apokrif alázattal és vakmerőséggel. A halál reprezentációi Baka István verseiben. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 99-110.
  Bagi Ibolya: Ízekre szedve. Baka István: Jeszenyin az Angleterre-ben. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 125-134. p.
  Szőke Katalin: Baka István Brodszkij fordításai. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 135-144.
  Fenyő D. György: „a század sötétlő sírja” Egy vers Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusából. Társbérleti éj. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 159-171.
  Bombitz Attila: Torzított tükörkép. Baka István prózájáról. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 175-189.
  Olasz Sándor: Messe Sexárdique. Baka István Szekszárdi mise című regénye mint látomásos prózai szöveg. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 201-206.
  Kovács Lajos: Baka István szerkesztő úr. = In: „Égtájak célkeresztjén” Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek. pp. 211-220.
  Domonkosi Ágnes: A képszerkezet jelentésviszonyai Baka István Tájkép, fohásszal című költeményében. = In: D. Á.: Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. Eger, 2006, Líceum Kiadó.

2007

Fabulya Andrea: Útvesztőben (Észrevételek Petri György Öt tétel című költeményének D. tételéhez). = Tiszatáj, 2007. február. (Diákmelléklet.)
Nagy Gábor: Lisztománia (avagy A Baka István-életmű kulturális erőterének fókusza). = Tiszatáj, 2007. augusztus. 66. p.
Szigeti Lajos Sándor: „és bort is tégy elébem! Úgy legyen!”. = In: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Budapest, 2007, MTA Irodalomtudományi Intézet.

2008

Szigeti Lajos Sándor: De én Uram bakád én hol vagyok? (Emberiség az Ablaknégyszögben: Baka István szikár alakjai). = Új Dunatáj, 2008. 2-3. sz. 74-98. p.
Szőke Katalin: Baka István műfordításai (Orosz költészet). = Tiszatáj, 2008. július. 51. p.
Kollár Árpád: A saját halál elfogadásának stratégiái. Maszköltési kísérlet és maszktalanítás Baka István Gecsemáné ciklusában. = Tiszatáj, 2008. július. 56-62. p.
Jász Attila: Elhallgatott költők. Avagy a szabadság ára – 2008 október. = Irodalmi Jelen, 2008. október. 09.
Füzi László: Határhelyzetben. Baka István költészete. = In: F. L.: A középpont hiánya. Pozsony, 2008, Kalligram. pp. 195-213.
Csapody Miklós: Nagycenk. [Kézirat, Csapody Miklós 2008-ban Baka Tündének küldött leveléből.]

2009

Bombitz Attila: Sztyepan Pehotnij feltámadása. Kommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásához. = Forrás, 2009. december. 50-63. p.
Havasréti József: Az irodalmi tetszhalál anatómiája. Baka István: A kisfiú és a vámpírok. = In: Thomka-symposion. Pozsony, 2009, Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft.. 165-172. p.

2010

Magyar Vivien: Baka István összetett istenképe. = Új Dunatáj, 2010. március. 50. p.
Szabó Judit Tünde: Yorick és Pehotnij, Baka István két alteregójának jellemzése, összehasonlítása. = Új Dunatáj, 2010. március. 64. p.
Kisistók Judit: “Yorick Pehotnij fogadott fivérek”. = Új Dunatáj, 2010. március. 76. p.
Nagy Gábor: A diktátorok ágyasaitól a felemás zokniig. A példa retorikai eszköze Baka István publicisztikáiban. [Kézirat.] = Elhangzott 2010. ápr. 16-án Egerben, az Irodalom a publicisztikában c. konferencián.
Borsodi L. László: „Sátán és Isten foglya”. A költői képek mint világértelmező alakzatok Baka István költészetében. = Forrás, 2010. szeptember. 68-94. p.
Borsodi L. László: Baka István költészetének későmodern vonásai. = Tiszatáj, 2010. december. 65. p.
Vajna Gyöngyi: Mindenhol jelen lévő teremtő vagy közönyös koldus? Baka István összetett istenképe. = Tiszatáj, 2010. december. 72. p.

2011

Borsodi L. László: A költőszerep két változata Baka István költészetében. = Magyar Napló, 2011. január. 11-22. p.
És akkor ki van? = Parókia, 2011. május. 1.
Árpás Károly: A Margit-értelmezés körei. = Új Dunatáj, 2011. július. 50-59. p.
Borsodi L. László: A szerepjáték mint (vers)létmód Baka István költészetében. = Székelyföld, 2011. július.

2012

Horváth Tivadar: Elégtelen töprengés Baka István Yorick-monológjairól. = Kurázsi Folyóirat, 2012. január.
Schein Gábor: Eredet nélküli fordítás műve. Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról. = Kurázsi Folyóirat, 2012. április.
Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. (Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata.) = In: N. Z.: Az életmű mint irodalomtörténet. Tőzsér Árpád. Pozsony, 2012, Kalligram. 44. p.

2013

Margit Köves: Stepan Pehotny – István Baka: Identities of a Hungarian Poet in: The Russian Discourse in the Contemporary Intercultural Context, International Conference Proceedings, ed. Ranjana Saxena, 2013 pp. 171-187.

2014

Boros Oszkár: A Baka István-féle szerepjáték a kánon, a hagyománytörténés és a versnyelv kontextusában (Csak a szavak, Búcsú barátaimtól). = Palócföld, 2014. 1. 53-76. p.
Baán Tibor: Félmúlt. = Dunatükör, 2014. 34. sz. Nyár.
[Kötetben: Baán Tibor: Névmások. Hét krajcár Kiadó, [2015]. 148-149. p.]
Keresztesi József: Baka, Szeged – Emlékpróba -. = Holmi, 2014. október. 1189-1193. p.

2015

Borsodi L. László: Látomásos metaforika, szólamok polifóniája Baka István DÖBLING című versciklusában. = Helikon, 2015. augusztus 25. 17. p.
Szőke Katalin: Két talált tárgy az évfordulóra (Baka, Szosznora, Blok, Jeszenyin). = Tiszatáj, 2015. szeptember. 47-50. p.
Rálik Alexandra: “Tedd le a tollad! Torkig ér a menny!” (A hodaszevicsi költészet hatása Baka István Sztyepan Pehotnij-cik­lu­sára) = Tiszatáj, 2015. szeptember. 57-64. p.
Fried István: Sztyepan Pehotnij muzsikus száműzöttjei. = Tiszatáj, 2015. szeptember. 65-73. p.
Borsodi L. László: Baka István kései verseinek számvetés-maszkjai. (Önértelmezés a Háry János búcsúpohara című versciklusban). = Tiszatáj, 2015. szeptember. Diákmelléklet. 150. szám, 1-8. p.
Borsodi L. László: A dialógusként felfogott, érdekmentes hagyomány elmozdulásai. Baka István Szaturnusz gyermekei című versciklusáról. = Forrás, 2015. szeptember. 51-62. p.
Borsodi L. László: Eleve elrendeltség és áldozatvállalás. Baka István Philoktétész című versciklusáról. = Jelenkor, 2015. október. 1112-1118. p.
Borsodi L. László: Szerelem és alkotás. A te és az én létesülése Baka István Tél Alsósztregován c. versciklusában. = Látó, 2015. november. 88-95. p.
Borsodi L. László: Műfaj-imitáció és hagyományos szerepvers – Baka István Tűzbe vetett evangélium című versciklusáról. = Kortárs, 2015. december. 64-70. p.
Borsodi László: Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum. [PhD értekezés.] = Szegedi Tudományegyetem – Doktori Iskola, Szeged, 2015.

2016

Borsodi L. László: Az éleslátás iróniája Baka István Ady Endre vonatán című versciklusában. = Helikon, 2016. január 25. 15-17. p.
Borsodi L. László: A kulturális emlékezet halálpoétikája Baka István Vadszőlő című versciklusában. = Műhely, 2016/1. 54-55. p.
Borsodi L. László: A nyelv angyali természetével. Baka István Trisztán sebe című versciklusáról az “egzisztenciális rettenet” ellen. = Kalligram, 2016. április. 63-68. p.
Borsodi L. László: A költői nyelv haláltánca. Baka István Halál-boleró című versciklusáról. = Iskolakultúra, 2016. 4. sz. 37-46. p.
Borsodi L. László: Szerep és történelmi tudat Baka István Fegyverletétel című vesciklusában. = Eirodalom, 2016. augusztus 21.
Szilasi László: Maga a látvány. = A Tiszatáj diákmelléklete, 156. szám, 2016. október.
Miklya Zsolt: “…mint minden éjjel” – Farkasok órája, újra. (Baka István Farkasok órája című verséhez). = Tiszatáj, 2016. október. 56. p.
Borsodi L. László: Sztyepan Pehotnij identitásai és utóéletei. = Tiszatáj, 2016. október. 69. p.
Simon Ferenc: Az istenhiány metafizikájának poétikája. = Tiszatáj, 2016. október. 80. p.

2017

Borsodi L. László: Baka István költői testamentumának záradéka és poétikája irányváltásának részdokumentuma. = Forrás, 2017. február. 81-91. p.
Géczi János: Baka István képi emlékezete. = Élet és Irodalom, 2017. április 7.
Kemsei István: Baka István / Összegyűjtött versek. = Kortárs, április. 89-91. p.

2018

Bíró-Balogh Tamás: Baka István könyvtárának dedikált köteteiről. = Forrás, 2018. június. 99-103. p.
Csapody Miklós: Baka István – Széchenyi nyomában. Egy barátság rövid története. = Magyar Napló, 2018. július. 27-30. p.
Bíró-Balogh Tamás: Baka István sorai elé.= Napút, 2018. 3. sz. 117-119. p.
Bíró-Balogh Tamás: Baka István … = Látó, 2018.
Bíró-Balogh Tamás: Baka István levelezéséből. = Tiszatáj, 2018. július-augusztus. 90-102. p.


Dátum nélkül

Debreczeni Tibor: Verselemzés, versrendezés. [Baka István De profundis c. versének rövid elemzése]. = Forrás: http://www.inaplo.hu/_inlog/log-szerzo/petri_gyorgy/