Monográfiák, tanulmánykötetek Baka Istvánról

AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN VAN

MÓSER ZOLTÁN: SZAVAK ÉS KÉPEK BAKA ISTVÁNRÓL – BAKA ISTVÁNHOZ

[Fotóalbum.] Szekszárd, 1998, Illyés Gyula Megyei Könyvtár.

Sajtóvisszhang:

Könyvheti nagyüzem. = Délmagyarország, 1998. június 6. 7. p.
Pannonius: Móser Zoltán három fotómappája. = Somogy, 1999. szeptember-október 535. p.
Gajdó Ágnes: Nem “csak a szavak” = Szegedi Egyetem, Álácarte, 1998. november 04.

ÁRPÁS KÁROLY–VARGA MAGDOLNA: KETTŐS TÜKÖRBEN.

Cikkek, tanulmányok, verselemzések Baka István életművéről
Szekszárd, 1998, Illyés Gyula Megyei Könyvtár.

TARTALOM

Előszó:

Árpás Károly: Ikonosztáz-törmelék triptichon
Árpás Károly: “…meddig a szem ellát”

A versekről:

Árpás Károly: Baka István: Vörösmarty-töredékek
Árpás Károly: What’s Hecuba to him, or he to Hecuba… Baka István Helsingőr című verséről
Varsányi Anna: Baka István: Farkasok órája

A kötetekről és a ciklusokról:

A KISFIÚ ÉS A VÁMPÍROK, 1988

Varga Magdolna: Baka István: A kisfiú és a vámpírok
Árpás Károly: A prózaíró költő – A költő prózája. Baka István: A kisfiú és a vámpírok

ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN, 1990

Árpás Károly: Vízmélyben gomolygó éj – Baka István: Égtájak célkeresztjén
Varga Magdolna: Baka István: Égtájak célkeresztjén (Válogatott és új versek)
Árpás Károly: Baka István: Vörösmarty-képe
Árpás Károly: A lírai szerepjáték lehetőségei Baka István Yorick monológjai című versciklusában
Varga Magdolna: Baka István stílussajátosságainak vizsgálata
Árpás Károly: Adalékok a cikluskompozíció kérdéseihez I-V. (Baka István ciklusairól)

BEAVATÁSOK, 1991

Árpás Károly – Varga Magdolna: Baka István: Beavatások
Árpás Károly: Titkos utakon – Baka István: Beavatások

FARKASOK ÓRÁJA, 1992

Árpás Károly: Fekete bársonypárnán – Baka István: Farkasok órája
Varga Magdolna: Baka István: Farkasok órája

A KORINTHOSZI MENYASSZONY (Sz. N. Sz., 1993)

Árpás Károly: A tér szorításában. (Baka István: A korinthoszi menyasszony), avagy mi gondom Sándor János rendezésével

SZTYEPAN PEHOTNIJ TESTAMENTUMA, 1994

Varga Magdolna: Sztyepan Pehotnij testamentuma
Árpás Károly: Baka István testamentuma

NOVEMBER ANGYALÁHOZ, 1995

Varga Magdolna: November angyalához – Baka István versei
Árpás Károly: A fohászkodó (Baka István: November angyalához)
Árpás Károly – Varga Magdolna: November angyalához – Baka István újabb versei
Varga Magdolna – Árpás Károly: Baka István újabb versei – November angyalához

A rádiójátékokról:

Árpás Károly: Baka István hangjátékai
Varga Magdolna: Baka István a városban (A szegedi stúdió kísérletei)

ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK

TÁJKÉP FOHÁSSZAL, 1996

Árpás Károly: Tájkép fohásszal – Baka István-versek 1969-1995
Árpás Károly: Hínár és homok – adalékok a Baka-művek tanulmányozásához
Árpás Károly: Baka István műveiről

Epilógus helyett:

Árpás Károly: Gyalogostörténetek, melyeknek egyik főszereplője Baka István, alias Sztyepan Sztyepanovics Pehotnij


Sajtóvisszhang:

Gacsályi József: Előszó. = Pad [Szekszárd], 1998. 3. sz. 22. p.
[Árpás Károly]: Epilógus helyett. Gyalogostörténetek, melyeknek egyik főszereplője Baka István, alias Sztyepan Sztyepanovics Pehotnij = Pad [Szekszárd], 1998. 3. sz. 23. p.
Németh Judit. = Szekszárdi Vasárnap, 1998, november 1. 6. p.
Sneé Péter: Baka István emlékezete. = Magyar Nemzet, 1999. március 23. 10. p.
Gacsályi József: Árpás Károly és Varga Magdolna: Kettős tükörben Baka István. = Somogy, 1999. szeptember-október 532. p.
Kettős tükörben Baka István. Árpás Károly és Varga Magdolna könyve. = In: Gacsályi József: Meditáció és beszélgetés. Szekszárd, 2002, Illyés Gyula Megyei Könyvtár. 66-67. p.

FRIED ISTVÁN: ÁRNYAK KÖZT MULANDÓ ÁRNY

Tanulmányok Baka István lírájáról
Szeged, 1999, Tiszatáj Alapítvány. /Tiszatáj Könyvek./

Sajtóvisszhang:

J. R.: Baka István lírájáról. = Délmagyarország, 1999. október 14.
Füzi László: “E világa a vers” (Fried István tanulmányai Baka Istvánról.) = Tiszatáj, 1999. december 102-105. p.
Szőke Katalin: “Kultúrtörténések” Baka István verseiben. = Tiszatáj, 1999. december. 106-108. p.
Bedecs László: Kerülők nélkül. = Élet és Irodalom, 2000. jan. 28. Élet és Irodalom, 2000/04. szám
Gajdó Ágnes: “Minden mű minden művel valamilyen módon összefügg”. = Bárka, 2000. 2. sz. 97-103. p.
Nagy Gábor: A Baka-líra benső világteréről. (Fried István: Árnyak közt mulandó árny.) = Irodalomtörténet, 2000/4. 613-616. p.
Kötetben: = N. G.: Az olvasás tétje. Budapest, 2003, Magyar Napló. 235-240. p.
Papp Ágnes Klára: Fried István kétféle hagyománya: Fried István: Árnyak közt múlandó árny. = Jelenkor, 2000. december. 1270-1272. p
Szilágyi Márton: Egy Baka-olvasat és ami mögötte van. = Új Dunatáj, 2000. szeptember 86-89. p.
Halmai Tamás: Csak a szavak. = Iskolakultúra, 2001. 2. sz.112-114. p.

BÚCSÚ BARÁTAIMTÓL. BAKA ISTVÁN EMLÉKEZETE
(Szerk.: Füzi László.)Bp., 2000, Nap Kiadó, 284 p. /Emlékezet./

Sajtóvisszhang:

Takács Ferenc: A költő ébresztése. [Fotóval.] = Népszabadság, 2000. április 29. 39. p.
Kászonyi: Baka István megidézése. = Magyar Nemzet, 2000. május 20. 14. p.
M. Nagy Miklós: Európa szegletén. = Élet és Irodalom, 2000. június 16. 19. p.
Gajdó Ágnes: “A világ látvány”. Baka István emlékezete. = Új Dunatáj, 2000. szeptember 90-92. p.
Bori Imre: Baka István a “nyomasztó reménytelenség” szegedi költője. = Magyar Szó, 2002. január 5. /Kilátó./

NAGY GÁBOR: “…LEGYEK VERSEDBEN ASSZONÁNC” Baka István költészete

Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó, 305 p. /Csokonai Könyvtár./

Sajtóvisszhang:

Tarján Tamás: „… legyek versedben asszonánc”. Baka István költészetéről = Könyvhét, 2001. május 3.
Márkus Béla. = Magyar Napló, 2001. április-május-június, 98. p.
Szigeti Lajos Sándor: Nemzeti és egyetemes apokaliptika (Nagy Gábor Baka-monográfiájáról). = Tiszatáj, 2001. június 99-106. p.
Bakos András: „Legyek versedben asszonánc…” A költő rokonai. = Délmagyarország, 2001. október 13. Napos oldal V. p.
Matúz Viktória: Világvége vagy transzcendencia. (Nagy Gábor: “…legyek versedben asszonánc”. Baka István költészete). = Hitel, 2002. október.
Ferencz Győző: Távlatban. = Népszabadság, 2001. november 10. 31. p.
Szigeti Lajos Sándor: Egységes metaforika és nemzeti apokalipszis [Nagy Gábor Baka-monográfiájáról]. = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 419-430. p.

“ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN”. Tanulmányok Baka István műveiről

(Szerkesztette Bombitz Attila.)
Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek, 226 oldal, 1980 Ft

Tartalom

Szer és alkalom (Ilia Mihály) 7. p.
Szerkesztői előszó (Bombitz Attila) 9. p.

I. „ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN”

Bedecs László: Lecserélt nyelv. Baka István 1970/1990. 13. p.
Füzi László: Határhelyzetben. Tűnődések Baka István költészetéről. 21. p.
Fried István: Baka István művei tágabb kontextusban. 39. p.

II. „DANCE MACABRE”

Bazsányi Sándor: „Vadat és halat, s mi jó falat / szem-szájnak ingere…” A felzabáltatás metaforája Baka István költészetében. 57. p.
Nagy Márta: Baka István világterei. 67. p.
Szigeti Lajos Sándor: Dance macabre. 77. p.
Valastyán Tamás: Apokrif alázattal és vakmerőséggel. A halál reprezentációi Baka István verseiben. 99. p.
Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata. 111. p.

III. „S ALÓLA KITETSZIK OROSZHON…”

Bagi Ibolya: Ízekre szedve. Baka István: Jeszenyin az Angleterre-ben. 125. p.
Szőke Katalin: Baka István Brodszkij fordításai. 135. p.
Schein Gábor: Eredet nélküli fordítás műve. Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról. 145. p.
Fenyő D. György: „a század sötétlő sírja” Egy vers Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusából. Társbérleti éj. 159. p.

IV. „BEAVATÁSOK”

Bombitz Attila: Torzított tükörkép. Baka István prózájáról. 175. p.
Faragó Kornélia: „A perspektíva végén”. Baka István prózaírásáról. 191. p.
Olasz Sándor: Messe Sexárdique. Baka István Szekszárdi mise című regénye mint látomásos prózai szöveg. 201. p.

V. „TALÁLT KINCS”

Kovács Lajos: Baka István szerkesztő úr. 211. p.

A kötet szerzői. 221. p.

Sajtóvisszhang:

Gajdó Ágnes: “lapozz föl engem és leszek”. = Élet és Irodalom, 2006. november 10. 45. szám
Ménesi Gábor: A mű megtisztítása. = Irodalmi Jelen, 2007. október 22. p.
Árpás Károly: “lapozz föl engem és leszek” (A szegedi Baka-tanulmánykötet introdukciója). = Szeged, 2007/4.

BORSODI L: LÁSZLÓ: MASZK ÉS SZEREPJÁTÉK. Baka István költészetei

Budapest, 2017, Kalligram, 301 oldal, 2999 Ft.

Sajtóvisszhang:

Nagy Márta: Baka István költészetei (Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték). = Tiszatáj, 2018. május. 81. p.
Zsidó Ferenc: Téka / Baka István költészeteiről (Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei.) = Látó, 2018. június.